Menu Midi

12.50 €
11.50 €
12.50 €
13.00 €
11.50 €
12.50 €
9.00 €
8.00 €
11.50 €

Bento Box

9.90 €
15.50 €
16.50 €
17.00 €
17.90 €
17.50 €

Menu Maki Sushi Sashimi

13.00 €
15.50 €
14.50 €
16.50 €
16.50 €
17.00 €
14.50 €
14.50 €

Menu Mixte

15.50 €
13.50 €
13.50 €
15.50 €
25.00 €

Menu Chirachi

12.50 €

Menu Brochette

10.50 €
13.50 €
14.90 €

Menu Familial

69.90 €
59.90 €
45.00 €
30.00 €